Տարրական դպրոցի <<Մաթեմատիկա>> առարկայի նպատակները.

   Սովորողի մոտ ձևավորել, զարգացնել տրամաբանական, լեզվական և ալգորիթմական մտածողություն, կռահելու կարողություն, սովորեցնել ձեռք բերած գիտելիքները նև կարողությունները կիրառել տարբեր գործնական խնդիրներ լուծելիս, դաստիարակել հարգանք աշխատանքի, մշակութային արժեքների, դրանք ստեղծողների նկատմամբ, ձևավորել և զարգացնել սովորողի ոշադրությունը, դիտողականությունը, աշխատասիրությունը, նպատակասլացությունը, համբերությունը, հանդուրժողականությունը, ինքնուրույնությունը,  սերմանել վստահություն սեփական ուժերի նկատմամբ: