Վիտամինների դերը մարդու կյանքում

Սովորողը կիմանա զգայարանների, ընկալիչների, վերլուծիչների մասին: 

Կկարողանա բնութագրել ընկալիչները և դասակարգել, նկարագրել վերլուծիչների կառուցվածքը: 

Կարժևորի ընկալիչների դերը զգայությունների առաջացման գործընթացում, շրջակա աշխարհի ընկալման գործընթացում: 

Կձևավորվի առողջ վարքագիծ:                   

https://www.youtube.com/watch?v=Utk1czYS1EA

Դիմավոր բայից և որևէ այլ բայից կազմված ստորոգյալը բաղադրյալ ստորոգյալ է: Բաղադրյալ ստորոգյալի` դիմավոր բայով արտահայտված բաղադրիչը կոչվում է հանգույց, իսկ այլ խոսքի մասով արտահայտված մասը` ստորոգելի:
Ստորոգելին բաղադրյալ ստորոգյալի այն բաղադրիչն է, որ ցույց է տալիս հատկանիշ, վերագրվում, ստորոգվում է ենթակային: Այն արտահայտվում է` գոյականով, ածականով, թվականով, դերանունով, մակբայով, անորոշ, ենթակայական, հարակատար դերբայներով, կապով և որևէ այլ բառով, բառակապակցությամբ:
Հանգույցը բաղադրյալ ստորոգյալի այն բաղադրիչն է, որ արտահայտված է դիմավոր բայով: Այն արտահայտվում է`եմ էական բայով, հանգուցային այլ բառով:
Օրինակ` Բզեզի համար աշխարհը հոտավետ բուրաստան է:
Հանգույցի դեր կարով են կատարել լինելդառնալհամարվելկոչվելթվալ և մի քանի այլ բայեր, որոնք կարող են կիրառվել նաև իբրև պարզ ստորոգյալ:
Օրինակ` Արամյանը դարձավ իր ուսանողներին և տվեց վերջին հարցը (պարզ ստորոգյալ):
Արամը դասախոս դարձավ (բաղադրյալ ստորոգյալ):
Այդպիսի բան չի լինում (պարզ ստորոգյալ):
Մածունը երբեք սև չի լինում (բաղադրյալ ստորոգյալ):

Էական բայով արտահայտված հանգույցը չպետք է շփոթել օժանդակ բայի հետ: Այն լինում է բաղադրյալ բայի կազմում ձևաբայի հետ միասին, հետևաբար կարող է լինել նաև բաղադրյալ ստորոգյալի հանգույցի կազմում:

Էական բայով արտահայտված հանգույցի ստորոգելին (Դրանք քո ծաղիկներն են) երբեմն շատ նման է լինում եմ բայով արտահայտված պարզ ստորոգյալի ենթակային(Այս նկարում իմ ծնողներն են): Տարբերելու համար նախադասության մեջ պետք է փնտրել մեկ այլ ենթակա:Եթե այդպիսին կա, ուրեմն կասկածելի բառը ստորոգելի է, իսկ եթե չկա, ուրեմն ենթակա է:

Բաղադրյալ ստորոգյալներ՝ բայական և անվանաբայական։ «Անվանաբայական» կոչված բաղադրյալ ստորոգյալի էությունն արտահայտող լավագույն տերմինն անվանաբայական բաղադրյալ ստորոգյալ եզրույթն է։
Բաղադրյալ բայական ստորոգյալներ պետք է համարել՝
1) Բուն դերբայ + եմ կառույցը (այդ թվում` «հարակատար + եմ» կազմությունը),
2) Բաղադրյալ երկրորդական ժամանակները,
3) «Դիմավոր բայ + անորոշ դերբայ» լեզվական կաղապարը՝ այս պարագայում կարևորելով և առաջնային համարելով անորոշ դերբայի արտահայտած գործողության և ոչ` առարկայական իմաստը։
Անվանաբայական բաղադրյալ ստորոգյալի կազմում պետք է առանձնացնել երկու կողմ՝ ստորոգելի, հանգույց (եմ օժանդակ բայը և որոշ վերացական բայեր)։
Հատկանիշ կամ վիճակ ցույց տվող ստորոգելին կարող է արտահայտվել գոյականով (թե՛ ուղիղ, թե՛ թեք հոլովաձևերով և թե՛ կապային կապակցությամբ), ածականով, թվականով, դերանունով, մակբայով, դերբայով, կապով և այլն։

Գոյականի հոլովումը

 

 Հարգելի աշակերտներ այսօր ուսումնասիրելու ենք քառանկյունները և նրանց տեսակները:

 դասընթացի ավարտին պետք է իմանալ՝

              Տարրական դպրոցի <<Մաթեմատիկա>> առարկայի նպատակները.

   Սովորողի մոտ ձևավորել, զարգացնել տրամաբանական, լեզվական և ալգորիթմական մտածողություն, կռահելու կարողություն, սովորեցնել ձեռք բերած գիտելիքները նև կարողությունները կիրառել տարբեր գործնական խնդիրներ լուծելիս, դաստիարակել հարգանք աշխատանքի, մշակութային արժեքների, դրանք ստեղծողների նկատմամբ, ձևավորել և զարգացնել սովորողի ոշադրությունը, դիտողականությունը, աշխատասիրությունը, նպատակասլացությունը, համբերությունը, հանդուրժողականությունը, ինքնուրույնությունը,  սերմանել վստահություն սեփական ուժերի նկատմամբ:

–Սովորողներին ամբողջական և համակարգված գիտելիքների հաղորդել Հայոց ցեղասպանության ՝ որպես Հայաստանի ազգային խնդիրներից մեկի/ պատճառներ, իրականացում, հետևանքների հաղթահարում, պատմական դասեր / մասին, –Նպաստել գիտելիքների ձեռքբերմանը , վերլուծելու, մեկնաբանելու հայ ժողովրդի և մասնավորապես արևմտահայության թույլ տված հիմնական սխալները, որոնց հետևանքով իրականացավ Հայոց Մեծ եղեռնը։ –Աճող սերնդին ոչ միայն հաղորդել Հայոց ցեղասպանության մասին ամբողջական գիտելիքներ, այլև ձևավորել ազգային ու համամարդկային հիմնախնդիրների լուծման համար պայքարելու վճռականություն։ –Պարզաբանել սովորողներին , որ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը և դատապարտումը ողջ հայության համար ազգային անվտանգության հիմնախնդիր է –Պատմության դասերի հիման վրա աճող սերնդին դաստիարակել մարդու և ժողովուրդների բնական ու պատմական իրավունքները հարգելու , ցեղասպանության երևույթն անվերապահորեն դատապարտելու , հայրենասիրության և մարդասիրության ոգով։ –Նպաստել սովորողների կողմից գիտելիքների ձեռքբերմանը եղեռնազարկ, հայրենազրկված ժողովրդին հասցված վնասների փոխհատուցման , Արևմտյան Հայաստանում պահպանված հայ մշակույթային ժառանգության ոչնչացման ,վերաբերյալ վերաբերմունք արտահայտելու, գնահատելու կարողությունների զարգացմանը ԹԵՄԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ –Նպաստել ազգային հիմնախնդիրների հիմնավոր յուրացմանը, –Խորացնել Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ սովորողների պատկերացումներն ու գիտելիքներն, –Օգնել գոյության ունեցող բացասական կարծրատիպերի հաղթահարմանը –Հայաստանում և Սփյուռքում ձևավորել Մեծ եղեռնի վերաբերյալ ընդհանրական պատկերացում և պայքարի միասնական մոտեցում, – Դաստիարակել ավելի բանիմաց , լայնախոհ, պետության հանդեպ պատասխանատու քաղաքացիներ –Ձևավորել պատմական արդարության վերականգման , հայ ժողովրդի ՝ իր պատմական հայրենիքում անվտանգ ապրելու և զարգանալու իրավունքի համար պայքարելու գիտակցություն։ –Ձևավորել պատմական դեպքերը, երևույթները համեմատելու, համադրելու , վերլուծելու, գնահատելու, ընդհանրացնելու կարողություններ –Զարգացնել սովորողների ճանաչողական, տրամաբանական, ստեղծագործական մտածողությունը՝ վերհանելու ցեղասպանությունների նմանություններն ու տարբերությունները ԹԵՄԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ – Նոր գիտելիքների ստանալու և թուրքական պետության ժխտողականության ու կեղծարարության քաղաքականոոթյանը հակադարձելու կարողությունների ապահովումը,

<<Ես և շրջակա աշխարհը>> առարկայի դաստիարակչական նպատակները: